Regulamin Programu Promocyjnego z Aplikacją Navishopper Galerii Katowickiej


Niniejszy Regulamin reguluje funkcjonowanie Programu Promocyjnego z Aplikacją NaviShopper Galerii Katowickiej w Centrum Handlowym Galeria Katowicka w Katowicach.

Regulamin został sporządzony w oparciu o przepisy powszechnie obowiązującego prawa na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. Warunkiem udziału w Programie Promocyjnym jest akceptacja treści Regulaminu.

§ 1

Definicje

 1. Aplikacja – bezpłatna aplikacja mobilna, oprogramowanie działające na urządzeniach przenośnych wyposażonych w system Android lub iOS, za pomocą którego Użytkownicy mogą brać udział w Programie Promocyjnym.
 2. Centrum Handlowe – „Apsys Management” sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie (00-867), przy Al. Jana Pawła II 27, Oddział II w Katowicach, ul. 3 Maja nr 30, 30-097 Katowice.
 3. Gra – zestaw zadań do realizacji przez Użytkownika, dostępny w określonym i wskazanym czasie, poprzez wykonania zadań Użytkownik może uzyskać dodatkowe Punkty lub przywileje.
 4. InfoPunkt – wyznaczone miejsce w Centrum Handlowym, w którym można dokonać rejestracji Paragonu; pracownikom w wyznaczonych godzinach rejestracji Paragonów przysługuje prawo do przerwy zgodnie z obowiązującymi przepisami; InfoPunkt znajduje się na poziomie 0 (wejście od ul. 3 Maja); godziny pracy InfoPunktu: poniedziałek – sobota: 9.00 – 21.00 i niedziela: 10.00 – 20.00.
 5. Kupon – elektroniczna forma przedstawienia Nagród "Tu i Teraz" do odbioru.
 6. Kupon Okazyjny – elektroniczna forma przedstawienia: promocji, upustu, informacji o wydarzeniach u Uczestnika Programu (Najemcy/Sklepu).
 7. Lokal – pomieszczenie handlowe lub usługowe znajdujące się w Centrum Handlowym, w którym Uczestnik Programu (Najemca/Sklep) prowadzi działalność.
 8. Nagroda „Specjalna” Dzienna – nagroda przekazana Użytkownikowi po osiągnięciu największej ilości naliczonych punktów za zakupy dokonane i zarejestrowane paragony w danym dniu.
 9. Nagroda „Specjalna” Finałowa – nagroda przekazana Użytkownikowi po osiągnięciu największej ilości naliczonych punktów za zakupy dokonane i zarejestrowane paragony w wyznaczonym okresie.
 10. Nagroda „Tu i Teraz” – nagroda przekazana Użytkownikowi po osiągnięciu wymaganej ilości punktów aktywujących Kupon.
 11. Operator – Visual Effect z siedzibą w Katowicach Al. Wojciecha Korfantego 141c. NIP 954-263-74-02.
 12. Paragon – dowód zakupu, fiskalne potwierdzenie dokonania transakcji w Centrum Handlowym w czasie Programu Promocyjnego.
 13. Program Promocyjny – akcja organizowana przez Centrum Handlowe.
 14. Punkt Obsługi Programu – wyznaczone miejsce w Centrum Handlowym, w którym można dokonać rejestracji Paragonu; pracownikom w wyznaczonych godzinach rejestracji Paragonów przysługuje prawo do przerwy zgodnie z obowiązującymi przepisami; Punkt Obsługi Programu na poziomie +1 dodatkowo wydaje Nagrody „Tu i Teraz” niegastronomiczne i nagrody w postaci biletów do Multikina oraz w przypadku braku własnego urządzenia mobilnego wydaje nagrody gastronomiczne poprzez Użyczenie Urządzenia Mobilnego w Punkcie Obsługi Programu na poziomie +1, Punkty Obsługi Programu znajdują się na poziomach +1 (obok Pepe Jeans) i 0 (obok Sephora); godziny pracy poszczególnych Punktów Obsługi Programu:
  1. poziom 0: poniedziałek – piątek: 13.00 – 21.00, sobota: 10:00 - 21.00 i niedziela: 12.00 – 20.00,
  2. poziom 1: poniedziałek – piątek: 12.00 – 21.00, sobota: 10.00 – 21.00 i niedziela: 12.00 – 20.00.
 15. Punkty – ilość (zbiór) do wykorzystania i zamiany na Nagrody udostępnione w Programie Promocyjnym. Możliwości zbierania Punktów poprzez rejestrację Paragonów (wartość przeliczona z zarejestrowanych Paragonów według odpowiedniego przelicznika) oraz poprzez udział w Grach lub akcjach specjalnych w Programie Promocyjnym.
 16. Regulamin – niniejszy dokument, określający w szczególności zasady udziału Użytkowników w Programie Promocyjnym oraz prawa, obowiązki i zakres odpowiedzialności Centrum Handlowego, jako podmiotu zarządzającego i prowadzącego Program Promocyjny.
 17. Uczestnik Programu (Najemca/Sklep) – osoba fizyczna, jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej lub osoba prawna prowadząca działalność usługowo – handlową na terenie Centrum Handlowego.
 18. Użyczenie Urządzenia Mobilnego - udostępnienie Użytkownikowi urządzenia mobilnego w celu dostępu do odbioru nagród w Aplikacji Galerii Katowickiej NaviShopper w Punkcie Obsługi Programu na poziomie +1 w godzinach pracy Punktu Obsługi Programu. W chwili Użyczenia Urządzenia Mobilnego, Użytkownik programu jest odpowiedzialny za ochronę swoich danych osobowych oraz haseł dostępu wprowadzanych do urządzenia w miejscu publicznym, w przypadku ujawnienia swoich danych osobowych lub haseł dostępu osobom postronnym, Operator nie odpowiada za ewentualne szkody.
 19. Użytkownik – pełnoletnia osoba posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, która w wyniku rejestracji zalogowała się do Aplikacji i uzyskała unikatowy nr ID oraz zaakceptowała warunki Regulaminu.
 20. Wersja Desktop – dostęp do widoku nagród, możliwości rejestracji oraz logowania się na przeglądarkach internetowych.

§ 2

Czas trwania Programu Promocyjnego

 1. Czas trwania Programu Promocyjnego: od 01 marca 2017 do 31 marca 2017 włącznie, z wyłączeniem dni, w których Centrum Handlowe jest nieczynne.

§ 3

Aplikacja

 1. Aplikację można pobrać z serwisów Google Play oraz App Store.
 2. Dostęp do Aplikacji jest bezpłatny. Jeżeli jakakolwiek usługa jest płatna Użytkownik jest o tym fakcie informowany przed rozpoczęciem korzystania z takiej usługi.
 3. Aplikacja działa na telefonach komórkowych opartych na systemach Android w wersji 4.3 i nowszych lub na systemie iOS w wersji 9.0 i nowszych.
 4. W celu zapewnienia prawidłowego działania aplikacji Użytkownik musi posiadać w swoim urządzeniu mobilnym ciągłe połączenie internetowe oraz udostępnić w ustawieniach swojego urządzenia mobilnego dostęp do kamery, powiadomień oraz lokalizacji.
 5. Wszystkie funkcjonalności działają w systemie Android w Aplikacji wersja 4.1.8 lub w systemie iOS wersja 4.4.4.
 6. Centrum Handlowe oraz Operator zastrzega sobie prawo do dowolnej modyfikacji oraz sposobu działania Aplikacji w tym usunięcia wszelkich zgromadzonych w bazie danych, zaprzestania działalności, przeniesienia praw oraz podjęcia wszelkich dozwolonych przez prawo czynności związanych z Aplikacją.
 7. Użytkownik ponosi pełną odpowiedzialność za złamanie prawa bądź szkodę wywołaną jego działaniami w Aplikacji w szczególności wynikające z podania nieprawdziwych danych i naruszeniem dóbr osobistych osób trzecich. Użytkownik ponosi pełną odpowiedzialność za podjęte przez siebie działania, które mogą godzić w interesy Centrum Handlowego.
 8. Centrum Handlowe nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne szkody powstałe w wyniku błędów, awarii i przerw w funkcjonowaniu Aplikacji powstałych wskutek okoliczności innych niż zawinione działaniem Centrum Handlowego.
 9. Centrum Handlowe zastrzega sobie prawo do:
  1. zmiany funkcjonalności Aplikacji w każdym czasie, w tym funkcjonalności i specyfikacji profilu,
  2. czasowego zawieszania działania Aplikacji,
  3. trwałego wyłączenia Aplikacji po zamieszczeniu stosownej informacji w Aplikacji, bez archiwizowania zamieszczonych przez Użytkowników treści,
  4. żądania natychmiastowego zaprzestania działań dokonywanych przez Użytkownika, które mogą godzić w interesy Centrum Handlowego. Odmowa zastosowania się do takiego żądania przez Użytkownika będzie w takim przypadku uznana również za naruszenie Regulaminu.

§ 4

Rejestracja Użytkownika

 1. Rejestracja Użytkownika jest dobrowolna i nie jest konieczna do korzystania z Aplikacji. Brak rejestracji ogranicza dostępność wszystkich funkcji w Aplikacji.
 2. W celu rejestracji Paragonów i naliczania Punktów, nie jest konieczne posiadanie przez Użytkownika konta w Aplikacji.
 3. Do realizacji Kuponów Promocyjnych i odbioru Nagród "Tu i Teraz" konieczne jest posiadanie przez Użytkownika konta w Aplikacji. Do odbioru Nagród „Specjalnych” Dziennych oraz Finałowych wymagane jest posiadanie przez Użytkownika konta w Aplikacji. Użytkownik musi posiadać własny adres e-mail w celu otrzymania numeru ID w Aplikacji.
 4. Użytkownik zobowiązany jest do podania prawdziwych danych w procesie rejestracyjnym.
 5. Sposoby rejestracji Użytkownika w Aplikacji:
  1. Osobiście w InfoPunkcie lub Punkcie Obsługi Programu:
   1. wypełniając formularz rejestracyjny, podając datę, adres e-mail i składając podpis, - dokonując częściowej rejestracji,
   2. dokończając rejestrację w Aplikacji lub wersji Desktop poprzez uzupełnienie nr telefonu komórkowego, danych osobowych i stworzenie hasła,
   3. aktywacja ID dokonuje się poprzez kliknięcie w link otrzymany pocztą e-mail oraz podanie kodu weryfikacyjnego wysłanego na podany przez Użytkownika nr telefonu.
  2. Poprzez rejestrację w urządzeniu mobilnym:
   1. Pobierając Aplikację Galerii Katowickiej Navishopper na urządzenie mobilne w sklepie AppStore lub Google Play,
   2. dokończając rejestrację w Aplikacji lub wersji Desktop poprzez uzupełnienie nr telefonu komórkowego, danych osobowych i stworzenie hasła,
   3. aktywacja ID dokonuje się poprzez kliknięcie w link otrzymany pocztą e-mail oraz podanie kodu weryfikacyjnego wysłanego na podany przez Użytkownika nr telefonu.
  3. Poprzez stronę internetową – wersja Desktop:
   1. podając nr telefonu komórkowego, dane osobowe, adres e-mail, oraz tworząc hasło,
   2. aktywacja ID dokonuje się poprzez kliknięcie w link otrzymany pocztą e-mail oraz podanie kodu weryfikacyjnego wysłanego na podany przez Użytkownika nr telefonu.
 6. Na jednym urządzeniu przenośnym możliwa jest rejestracja tylko jednego konta (jeden adres e-mail). Użytkownik może posiadać tylko jedno konto w Aplikacji, niezależnie od ilości posiadanych telefonów i adresów e-mail.
 7. W przypadku naruszenia zasad Regulaminu lub zasad współżycia społecznego przez Użytkownika Centrum Handlowe lub Operator zastrzega sobie prawo do zablokowania konta Użytkownika oraz odebrania Użytkownikowi możliwości udziału w Programie Promocyjnym.

§ 5

Rejestracja Paragonów

 1. Rejestracji w InfoPunkcie lub Punktach Obsługi Programu podlegają tylko Paragony nie starsze niż 30 dni od daty widniejącej na Paragonie, dokumentujące zakup zrealizowany na terenie Galerii Katowickiej o wartości minimum 50 zł.
 2. Użytkownik musi być właścicielem Paragonu oraz osobą, która dokonała opłacenia Paragonu.
 3. Paragony muszą być czytelnymi i niezniszczonymi oryginałami. Paragon nie może być zarejestrowany, jeśli nosi oznaki fałszerstwa lub zniszczenia (pomięcia, zamazania, kreślenia, klejenia itp.).
 4. Wyłączeniu z rejestracji podlegają Paragony za zakupy dokonane kartami podarunkowymi Galerii Katowickiej otrzymanymi w ramach Nagród "Specjalnych" Dziennych i Finałowych.
 5. Wyłączeniu z rejestracji podlegają Paragony z doładowań kart podarunkowych wszystkich Uczestników Programu (Najemców/Sklepów).
 6. Wyłączeniu z rejestracji podlegają wszystkie Paragony składające się na 1 towar lub 1 usługę, jeśli zakup 1 towaru lub 1 usługi został rozłożony na kilka odrębnych Paragonów.
 7. Paragony po weryfikacji w InfoPunkcie lub Punktach Obsługi Programu zostają opieczętowane i zwrócone Użytkownikowi, należy je zachować do weryfikacji przy odbiorze Nagrody „Specjalnej” Dziennej i Finałowej.
 8. Wyłączeniu z promocyjnego systemu naliczania punktów podlegają całkowicie sklepy Stokrotka, Apart, Deichmann, Apteka oraz Biura podróży: Itaka, Travelplanet, Rainbow i Tui. W pozostałych Lokalach wyłączeniu podlegają następujące towary i usługi: żywność, leki, produkty alkoholowe, wyroby tytoniowe i e-papierosy, karty doładowań typu pre-paid operatorów sieci telefonicznych, zakłady bukmacherskie, karty przedpłacone, bony podarunkowe, transakcje zapłaty za indywidualne opłaty za media (gaz, prąd, woda, telefon, Internet, czynsz za mieszkanie lub najmowany lokal) raty kredytu lub pożyczki, transakcje wymiany walut.
 9. Osoby pracujące na terenie Centrum Handlowego mogą rejestrować paragony z wyłączeniem Paragonów pochodzących od Uczestnika Programu (Najemcy/Sklepu), w których są zatrudnieni.
 10. Wyłączeniu z rejestracji Paragonów podlegają pracownicy Operatora oraz Centrum Handlowego.
 11. Wyłączeniu z rejestracji podlegają faktury, dowody sprzedaży/ potwierdzenia za zakupy online dokonane przelewem, PayU lub inną formą płatności internetowej. Paragony za zakupy dokonane online i opłacone w sklepie na terenie Centrum Handlowego podlegają rejestracji.
 12. W przypadku zwrotu towaru z Paragonu uprzednio zarejestrowanego i opieczętowanego w InfoPunkcie lub Punktach Obsługi Programu lub wymiany Paragonu na fakturę, należy udać się ponownie do InfoPunktu lub Punktu Obsługi Programu celem wyrejestrowania wartości zwracanego towaru lub Paragonu, a otrzymane potwierdzenie okazać w Lokalu, w którym będzie dokonywany zwrot lub wystawiana faktura.
 13. W chwili wyrejestrowania wartości zwracanego towaru następuje wyrejestrowanie Punktów i w przypadku niewystarczającej ilości Punktów na koncie Użytkownika, Użytkownik winien jest zwrócić odebraną Nagrodę „Tu i Teraz” lub jej równowartość.
 14. Centrum Handlowe oraz Operator zastrzega sobie prawo do weryfikacji i kontroli u Uczestników Programu (Najemcy/Sklepy) zarejestrowanych Paragonów od Użytkowników.

§ 6

Naliczanie punktów

 1. Naliczanie Punktów w InfoPunkcie i Punktach Obsługi Programu odbywa się w okresie od 01 marca 2017 do 31 marca 2017 włącznie.
 2. Punkty są naliczane z Paragonów według wskaźnika: 1 punkt za każde 1 zł (minimalna wartość Paragonu to 50 zł).
 3. W przypadku Paragonów o wartości wyższej niż 500 zł nie nalicza się dodatkowych Punktów – maksymalna ilość Punktów z jednego paragonu to 500 punktów.
 4. W okresie od 01 marca 2017 do 31 marca 2017 włącznie maksymalna ilość zebranych punktów w Aplikacji to 15000 punktów, mimo rejestracji kolejnych paragonów punkty powyżej 15000 punktów nie będą naliczane.
 5. Pomniejszenie ilości punktów poprzez odbiór nagrody po wcześniejszym osiągnięciu 15000 punktów nie skutkuje zniesieniem ograniczenia §6 pkt 4., które powstało w chwili osiągnięcia 15000 punktów w edycji od 01 marca 2017 do 31 marca 2017 włącznie.
 6. Naliczanie Punktów odbywa się na podstawie pozytywnie zweryfikowanych Paragonów w InfoPunkcie lub Punktach Obsługi Programu.
 7. Użytkownik może zdobyć dodatkowe Punkty poprzez udział w Grze. Informacja o ilości Punktów oraz mechanizm ich naliczania jest dostępna każdorazowo w opisie Gry.
 8. Naliczone Punkty tracą ważność po upływie 3 pełnych miesięcy na koniec miesiąca kalendarzowego, licząc od daty rejestracji Paragonu lub daty przyznania dodatkowych Punktów w ramach Programu Promocyjnego.
 9. Wszystkie zebrane i niewykorzystane Punkty w edycji od 14 listopada 2016 do 31 grudnia 2016 przeszły do edycji od 01 stycznia 2017 do 31 stycznia 2017 włącznie i liczą się jak Punkty naliczone w styczniu 2017.
 10. Naliczanie Punktów w połączeniu z realizacją Kuponu Okazyjnego wykorzystanego poprzez Aplikację odbywa się według następujących zasad:
  1. naliczane są Punkty za każdą wydaną złotówkę bez ograniczenia dotyczącego minimalnej wartości paragonu 50 zł,
  2. dodawane są dodatkowe Punkty w wysokości 10% wartości Paragonu,
  3. naliczanie dodatkowych 10% Punktów jest zaokrąglane w dół,
  4. ograniczenie do wykorzystania 1 Kuponu Okazyjnego dziennie od danego Uczestnika Programu (Najemcy/Sklepu),
  5. naliczanie dodatkowych Punktów uwarunkowane jest wykorzystaniem Kuponu Okazyjnego poprzez zeskanowanie QR Code i dokonaniem zakupu w tym samym dniu,
  6. naliczanie Punktów na koncie Użytkownika odbywa się automatycznie po wykorzystaniu Kuponu Okazyjnego poprzez zeskanowanie QR Code u danego Uczestnika Programu (Najemcy/Sklepu) i zarejestrowaniu Paragonu po dokonanym zakupie w InfoPunkcie lub Punktach Obsługi Programu,
  7. w przypadku Paragonów otrzymanych po wykorzystaniu Kuponu Okazyjnego w Aplikacji o wartości wyższej niż 500 zł nalicza się maksymalnie 550 Punktów.

§ 7

Nagrody „Tu i Teraz” i ich odbiór

 1. Użytkownik może odebrać dziennie maksymalnie 1 Nagrodę „Tu i Teraz”.
 2. Odbiór Nagrody „Tu i Teraz” wymaga zalogowania się do Aplikacji przez Użytkownika.
 3. Nagrody „Tu i Teraz” dostępne są do wyczerpania zapasów.
 4. Nagrodę „Tu i Teraz” musi odebrać pełnoletni właściciel konta w Aplikacji osobiście.
 5. Upoważnienia do odebrania nagrody przez osoby trzecie nie są uwzględnianie.
 6. Wartość Nagród „Tu i Teraz” nie przekracza kwoty zwolnionej z podatku dochodowego (760 zł; art. 21 ust.1 pkt. 68 ustawy z dnia 26 lipca 1991r. o podatku dochodowym od osób fizycznych – tekst jednolity Dz. U. z 2010r. Nr 51, poz.307 z późn. zm.).
 7. Warunkiem odbioru Nagrody „Tu i Teraz” niegastronomicznej jest:
  1. W przypadkach zainstalowanej Aplikacji na urządzeniu mobilnym Użytkownika jest:
   1. posiadanie odpowiedniej ilości Punktów uprawniających do odbioru Nagrody „Tu i Teraz”,
   2. zgłoszenie się do Punktu Obsługi Programu poziom „+1” w godzinach pracy Punktu Obsługi Programu,
   3. okazanie wybranej Nagrody „Tu i Teraz” poprzez uruchomienie Kuponu w Aplikacji,
   4. zeskanowanie z pomocą pracownika Punktu Obsługi Programu QR Code sklepu, do którego przynależna jest dana nagroda,
   5. podanie numeru ID i adresu e-mail Użytkownika oraz złożenie podpisu na druku z danymi Nagrody „Tu i Teraz”,
   6. otrzymanie Kuponu odbioru nagrody wypełnionego przez Punkt Obsługi Programu poziom +1 i udanie się w tym samym dniu zgodnie z datą na kuponie do sklepu w celu odbioru nagrody,
   7. przekazanie Sprzedawcy otrzymanego i wypełnionego Kuponu odbioru nagrody, złożenie podpisu na potwierdzeniu odbioru Nagrody "Tu i Teraz" i odebranie nagrody.
  2. W przypadku braku własnego urządzenia mobilnego lub w przypadku posiadania urządzenia mobilnego niespełniającego wymogów instalacji Aplikacji Navishopper Galerii Katowickiej jest spełnienie warunków opisanych w § 7 pkt. 7.1 oraz:
   1. Zobowiązanie do zalogowania się w Aplikacji na Użyczonym Urządzeniu Mobilnym w Punkcie Obsługi Programu poziom +1 w godzinach pracy Punktu Obsługi Programu poziom +1,
   2. wylogowanie się z Aplikacji na Użyczonym Urządzeniu Mobilnym w Punkcie Obsługi Programu poziom +1 w godzinach pracy Punktu Obsługi Programu poziom +1.
 8. Warunkiem odbioru Nagrody „Tu i Teraz” w postaci biletów do Multikina jest:
  1. W przypadku zainstalowanej Aplikacji na urządzeniu mobilnym Użytkownika jest:
   1. posiadanie odpowiedniej ilości Punktów uprawniających do odbioru Nagrody „Tu i Teraz”,
   2. zgłoszenie się do Punktu Obsługi Programu poziom „+1” w godzinach pracy Punktu Obsługi Programu poziom +1,
   3. okazanie wybranej Nagrody „Tu i Teraz” poprzez uruchomienie Kuponu w Aplikacji,
   4. zeskanowanie z pomocą pracownika Punktu Obsługi Programu QR Code Multikina, do którego przynależna jest dana nagroda,
   5. podanie numeru ID i adresu e-mail Użytkownika oraz złożenie podpisu na potwierdzeniu odbioru Nagrody „Tu i Teraz”,
   6. odebranie nagrody.
  2. W przypadku braku własnego urządzenia mobilnego lub w przypadku posiadania urządzenia mobilnego niespełniającego wymogów instalacji Aplikacji Navishopper Galerii Katowickiej jest spełnienie warunków opisanych w § 7 pkt. 8.1 oraz:
   1. Zobowiązanie do zalogowania się w Aplikacji na Użyczonym Urządzeniu Mobilnym w Punkcie Obsługi Programu poziom +1 w godzinach pracy Punktu Obsługi Programu poziom +1,
   2. wylogowanie się z Aplikacji na Użyczonym Urządzeniu Mobilnym w Punkcie Obsługi Programu poziom +1 w godzinach pracy Punktu Obsługi Programu poziom +1.
 9. Warunkiem odbioru Nagrody „Tu i Teraz” nagród gastronomicznych jest:
  1. W przypadku zainstalowanej Aplikacji na urządzeniu mobilnym Użytkownika jest:
   1. posiadanie przy odbiorze przez Użytkownika urządzenia mobilnego, na którym zainstalowana jest Aplikacja,
   2. posiadanie odpowiedniej ilości Punktów uprawniających do odbioru Nagrody „Tu i Teraz”,
   3. okazanie w Lokalu wybranej Nagrody „Tu i Teraz” poprzez uruchomienie Kuponu w Aplikacji i zeskanowanie wskazanego QR Code,
   4. okazanie wydającemu Nagrodę „Tu i Teraz” potwierdzenia z Aplikacji oraz podpisanie się na potwierdzeniu odbioru Nagrody „Tu i Teraz”.
  2. W przypadku braku własnego urządzenia mobilnego lub w przypadku posiadania urządzenia mobilnego niespełniającego wymogów instalacji Aplikacji Navishopper Galerii Katowickiej jest:
   1. zalogowanie się w Aplikacji na Użyczonym Urządzeniu Mobilnym w Punkcie Obsługi Programu poziom +1 w godzinach pracy Punktu Obsługi Programu poziom +1,
   2. posiadanie odpowiedniej ilości Punktów uprawniających do odbioru Nagrody „Tu i Teraz”,
   3. okazanie wybranej Nagrody „Tu i Teraz” poprzez uruchomienie Kuponu w Aplikacji,
   4. zeskanowanie z pomocą pracownika Punktu Obsługi Programu QR Code nagrody gastronomicznej, do którego przynależna jest dana nagroda,
   5. podanie numeru ID i adresu e-mail Użytkownika oraz złożenie podpisu na liście odbioru Nagrody „Tu i Teraz”,
   6. wylogowanie się z Aplikacji na Użyczonym Urządzeniu Mobilnym w Punkcie Obsługi Programu poziom +1,
   7. otrzymanie Kuponu odbioru nagrody gastronomicznej wypełnionego przez Punktu Obsługi Programu poziom +1 i udanie się w tym samym dniu zgodnie z datą na kuponie do Lokalu w celu odbioru nagrody,
   8. przekazanie Sprzedawcy otrzymanego i wypełnionego Kuponu oraz odebranie nagrody gastronomicznej.
 10. Po odbiorze Nagrody „Tu i Teraz” zmniejsza się ilość Punktów zgromadzonych przez Użytkownika zgodnie z wartością odebranej Nagrody „Tu i Teraz”.
 11. W przypadku naruszenia zasad Regulaminu przez Użytkownika Centrum Handlowe lub Operator zastrzega sobie prawo do żądania zwrotu odebranej Nagrody „Tu i Teraz” w stanie nienaruszonym.

§ 8

Realizacja Kuponów Okazyjnych

 1. Wykorzystanie Kuponu Okazyjnego wymaga zalogowania się do Aplikacji przez Użytkownika.
 2. Kupony Okazyjne możliwe są do zrealizowania w Lokalach, gdzie:
  1. Niezbędna jest uruchomiona Aplikacja z możliwością zeskanowania QR Code za pomocą funkcji aparatu fotograficznego w urządzeniu mobilnym,
  2. Niezbędne jest okazanie Sprzedawcy komunikatu potwierdzającego realizacje Kuponu na urządzeniu mobilnym.
 3. Lokal, który jest Uczestnikiem Programu (Najemcą/Sklepem) ma prawo odmówić realizacji Kuponu Okazyjnego, jeżeli osoba występująca o jego realizację okazuje urządzenie bez zainstalowanej Aplikacji albo w sposób uniemożliwiający stwierdzenie, czy Aplikacja została na nim zainstalowana lub z przyczyn technicznych nie ma możliwości zeskanowania QR Code lub okazania komunikatu potwierdzającego realizację Kuponu Okazyjnego.

§ 9

Ochrona danych osobowych

 1. Administratorem danych osobowych jest Centrum Handlowe. Dane przetwarzane są przez Centrum Handlowe w następujących celach:

  • świadczenia usług Aplikacji, w szczególności przesyłania i otrzymywania treści przez autorów komunikatów do i od Użytkownika,
  • wyjaśnienia okoliczności ewentualnego korzystania z usługi niezgodnie z regulaminem lub z obowiązującymi przepisami prawa (niedozwolone korzystanie),
  • rozpatrywania ewentualnych reklamacji;

  oraz w następującym zakresie:

 1. Podanie danych w formularzach elektronicznych jest dobrowolne, ale konieczne, aby Użytkownik mógł brać udział w Programie Promocyjnym w zakresie określonym w Regulaminie, natomiast zebranie pozostałych danych jest niezbędne do funkcjonowania Aplikacji. Użytkownikowi, którego dane dotyczą, przysługuje prawo dostępu do treści swoich danych i ich poprawiania.

 2. Centrum Handlowe może przetwarzać dane osobowe Użytkownika w celach marketingowych oraz przesyłać do niego informacje handlowe, o ile Użytkownik wyrazi na to zgodę podczas rejestracji lub w ramach korzystania z Aplikacji. Centrum Handlowe może powierzyć przetwarzanie danych osobowych Operatorowi. Zgoda na przetwarzanie danych na cele marketingowe oraz przesyłanie informacji handlowej może być odwołana w każdym czasie, również korespondencyjnie na adres Centrum Handlowego.

 3. Użytkownik dokonując rejestracji ma możliwość złożenia następujących oświadczeń:

  1. Oświadczam, że ukończyłam / ukończyłem 18-ty rok życia.

  2. Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych podanych w formularzu rejestracyjnym NaviShopper Galeria Katowicka, w tym lokalizacji na terenie Galerii Katowickiej, przez„Apsys Management” sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie (00-867), przy Al. Jana Pawła II 27, Oddział II w Katowicach ul. 3 Maja nr 30 40-097 Katowice, wpisaną do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XVI Wydział Gospodarczy - Rejestrowy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000099267, o kapitale zakładowym 50000,00 PLN, NIP 521-302-12-82, zgodnie 
z ustawą o ochronie danych osobowych (Dz.U. z 2014, poz. 1182) w celu prawidłowej realizacji usługi świadczonej drogą elektroniczną, zgodnie z ustawą z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. z 2002 r. Nr 144, poz. 1204
 z późn. zm.).

  3. Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych podanych w formularzu rejestracyjnym NaviShopper Galeria Katowicka, przez „Apsys Management” sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie (00-867), przy Al. Jana Pawła II 27, Oddział II w Katowicach ul. 3 Maja nr 30 40-097 Katowice, wpisaną do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XVI Wydział Gospodarczy - Rejestrowy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000099267, o kapitale zakładowym 50000,00 PLN, NIP 521-302-12-82 w celach marketingowych, zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych (Dz.U. z 2014, poz. 1182) oraz ustawą z dnia 16 lipca 2004 r. (art. 172) prawo telekomunikacyjne (Dz.U. z 2014 poz. 243). Jestem świadomy przysługującego mi prawa na wniesienia pisemnego sprzeciwu wobec przetwarzania moich danych w celach marketingowych (art. 32 ust. 1 pkt. 8 ustawy o ochronie danych osobowych). Zgoda na przetwarzanie danych na cele marketingowe oraz przesyłanie informacji handlowej może być odwołana w każdym czasie, korespondencyjnie na adres "Apsys Management" sp. z o.o.

  4. Wyrażam zgodę na przesyłanie przez „Apsys Management” sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie (00-867), przy Al. Jana Pawła II 27, Oddział II w Katowicach ul. 3 Maja nr 30 40-097 Katowice, wpisaną do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XVI Wydział Gospodarczy - Rejestrowy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000099267, o kapitale zakładowym 50000,00 PLN, NIP 521-302-12-82 informacji handlowych drogą elektroniczną na podany adres e-mail, zgodnie z ustawą z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. z 2002 r. Nr 144, poz. 1204 z późn. zm.) oraz ustawą z dnia 16 lipca 2004 r. (art. 172) prawo telekomunikacyjne (Dz.U. z 2014 poz. 243). Zgoda może być odwołana w każdym czasie, korespondencyjnie na adres Centrum Handlowego.
 4. Spełnienie obowiązku informacyjnego: Administratorem danych osobowych jest „Apsys Management” sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie (00-867), przy Al. Jana Pawła II 27, Oddział II w Katowicach, ul. 3 Maja nr 30, 40-097 Katowice, wpisaną do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XVI Wydział Gospodarczy - Rejestrowy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000099267, o kapitale zakładowym 50000,00 PLN, NIP 521-302-12-82. Informujemy, że podanie danych jest dobrowolne oraz przysługuje Pani/Panu prawa dostępu do treści danych osobowych i ich poprawiania oraz żądania ich usunięcia.

§ 10

Rezygnacja z udziału w Programie Promocyjnym

 1. Rezygnacja z udziału w Programie Promocyjnym możliwa jest poprzez wysłanie informacji drogą mailową na adres: galeria.katowicka@sigmagroup.pl.
 2. Rezygnacje są rozpatrywane w okresie 14 dni od daty otrzymania maila przez Operatora.

§ 11

Reklamacje

 1. Wszelkie uwagi i reklamacje dotyczące naliczania Punktów należy zgłaszać mailowo na adres: galeria.katowicka@sigmagroup.pl do dnia 31 marca 2017 roku.
 2. Reklamacje dotyczące naliczania Punktów są rozpatrywane w okresie 14 dni od daty otrzymania maila przez Operatora. Po wyczerpaniu postępowania reklamacyjnego Użytkownikowi przysługuje prawo do dochodzenia nieuwzględnionych roszczeń w Sądzie Powszechnym.
 3. Wady towarów i usług stanowiących nagrody należy zgłaszać bezpośrednio w Lokalach, w których nabyto dany towar lub usługę.
 4. W przypadku nagrody wydanej wraz z gwarancją producenta reklamacje towarów można składać na zasadach wskazanych w dokumencie gwarancji.
 5. Centrum Handlowe lub Operator ponoszą odpowiedzialność odszkodowawczą wobec Użytkownika, jeżeli szkoda Użytkownika wynikła z niewykonania lub nienależytego wykonania zobowiązania przez Centrum Handlowe lub Operatora, chyba że niewykonanie lub nienależyte wykonanie jest następstwem okoliczności, za które ani Centrum Handlowe ani Operator nie ponoszą odpowiedzialności.

§ 12

Postanowienia końcowe

 1. Niniejszy Regulamin udostępniony jest Użytkownikom do wglądu w InfoPunkcie i Punktach Obsługi Programu.
 2. W sprawach nieunormowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie obowiązujące przepisy prawa.

Katowice, dnia 01 marca 2017 r. Centrum Handlowe